ติดต่อประสานงาน

ระดับ
ผู้รับผิดชอบด้านเนื้อหา
ผู้รับผิดชอบด้านเทคนิค
ทบ.
 
 
 
 
พ.ท.อรยา พูลทรัพย์
หัวหน้าแผนก กพ.ทบ.
โทร ๐๒-๒๙๗๗๐๑๑
โทร (ทบ.) ๘๗๐๒๑
 
จ.ส.อ.ฐานันดร สำราญสุข
เจ้าหน้าที่เครื่องจักรคำนวณ ศทท.
โทร ๐๒-๒๙๗๘๑๐๐
โทร (ทบ.) ๙๘๑๐๐
 
ทภ.๒
 
 
 
 
พ.อ.ประสิทธิ์ สังข์น้อย
คณะทำงาน e-learning ทภ.๒
โทร ๐๘๑-๕๙๓๐๖๔๘
โทร (ทบ.) ๒๒๙๒๑
 
ร.อ.วรฉัตร ศิริจันทร์งาม
คณะทำงาน e-learning ทภ.๒
โทร ๐๘๑-๐๖๕๔๔๕๕
โทร (ทบ.) ๒๒๑๕๔
 
การจัดการ
ความรู้
KM.
 
 
พ.ท.หญิง ศิวพร ปรีดาภิรัตน์
คณะทำงาน e-learning ทภ.๒
โทร ๐๘๖-๒๕๔๗๖๗๓
โทร (ทบ.) ๒๒๐๑๓