โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
e-learning กองทัพภาคที่ ๒


      ตามที่ ทบ.มี นโยบายในการประยุกต์ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร หรือไอซีที (ICT) เข้าสู่กระบวนการพัฒนากำลังพลและครอบครัวของ ทบ. ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-learning ในการถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนที่ได้ตั้งแต่ ๑ สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียวหรือการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ได้       มทภ.๒ ได้กรุณาอนุมัติ “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ e-learning กองทัพภาคที่ ๒” แล้วสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการของ ทภ.๒และนขต.ทภ.๒ ระดับกองทัพภาค,ระดับกองพลหรือเทียบเท่า,ระดับกรมหรือเทียบเท่า,ระดับกองพันหรือเทียบเท่า ถึงระดับกองร้อยอิสระ

คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ e-learning กองทัพภาคที่ ๒

๑. รอง มทภ.๒ (ด้านกำลังพล)เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
๒. เสธ ทภ.๒เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน
๓. รองเสธ ทภ.๒ (ด้านกำลังพล)เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน
๔. ผอ.กขว.ทภ.๒เป็นคณะทำงาน
๕. ผอ.กยก.ทภ.๒เป็นคณะทำงาน
๖. ผอ.กกบ.ทภ.๒เป็นคณะทำงาน
๗. ผอ.กกร.ทภ.๒เป็นคณะทำงาน
๘. ผอ.กปช.ทภ.๒เป็นคณะทำงาน
๙. หน.ผทส.ทภ.๒เป็นคณะทำงาน
๑๐.ผบ.ส.พัน.๒๒เป็นคณะทำงาน
๑๑.ผอ.กกพ.ทภ.๒เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
๑๒.พ.อ.ประสิทธิ์  สังข์น้อยเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ(๑)
๑๓.พ.อ.สันทัด  จันทน์มาลาเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ(๒)
๑๔.พ.อ.เดชา  ไชยมงคลเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ(๓)
๑๕.พ.ท.ชูรัช  ตันเลิศเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ(๔)
๑๖.พ.ท.หญิง ฉัตรพิมล  ชุนประสานเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ(๕)
๑๗.พ.ท.หญิง ศิวพร  ปรีดาภิรัตน์เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ(๖)
๑๘.ร.ท.หญิง ศศิธร  ขำคมนิกรเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ(๗)

คณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทภ.๒ ประกอบด้วย

๑. เสธ.ทภ.๒เป็นประธานกรรมการ/CKO
๒. รอง เสธ.ทภ.๒(๓)รองประธานกรรมการ
๓. ผู้แทน ทน.๒กรรมการ
๔. ผู้แทน พล.ร.๓กรรมการ
๕. ผู้แทน พล.ร.๖กรรมการ
๖. ผู้แทน พล.ม.๓กรรมการ
๗. ผู้แทน พล.พัฒนา ๒กรรมการ
๘. ผู้แทน บชร. ๒กรรมการ
๙. ผู้แทน มทบ.๒๑กรรมการ
๑๐.ผู้แทน มทบ.๒๒กรรมการ
๑๑.ผู้แทน มทบ.๒๓กรรมการ
๑๒.ผู้แทน มทบ.๒๔กรรมการ
๑๓.ผู้แทน จทบ.บ.ร.กรรมการ
๑๔.ผู้แทน จทบ.ส.ร.กรรมการ
๑๕.ผู้แทน จทบ.ร.อ.กรรมการ
๑๖.ผู้แทน จทบ.ล.ย.กรรมการ
๑๗.ผู้แทน จทบ.น.พ.กรรมการ
๑๘.ผู้แทน จทบ.ส.น.กรรมการ
๑๙.ผู้แทน รพ.ค่ายสุรนารีกรรมการ
๒๐.หน.ผทส.ทภ.๒กรรมการ
๒๑.ผบ.ส.พัน.๒๒กรรมการ
๒๒.ผอ.กกพ.ทภ.๒เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
๒๓.รอง ผอ.กกพ.ทภ.๒เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔.พ.อ.เดชา  ไชยมงคลเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕.พ.ท.ชูรัช  ตันเลิศเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖.พ.ท.หญิง ฉัตรพิมล  ชุนประสานเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗.พ.ท.หญิง ศิวพร  ปรีดาภิรัตน์เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘.พ.ต.วัชระชัย  สกุลรัตน์เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙.ร.ท.หญิง ศศิธร  ขำคมนิกรเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ